Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Verkoopsvoorwaarden

Verkoop via internet

Algemene voorwaarden

De website is eigendom van en wordt beheerd door Mu.ZEE vzw
Maatschappelijke zetel: Romestraat 11 - 8400 Oostende - België
Telefoonnummer: +32 (0)59 50 81 18
E-mailadres: info@muzee.be of museumshop@muzee.be
Ondernemingsnummer: 0825 383 589

Voorwaarden voor verkoop via internet

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.
Mu.ZEE vzw behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Mu.ZEE vzw pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Mu.ZEE vzw streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing zijn in de museumbookshop. De prijzen waaraan Mu.ZEE vzw artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

Indien - door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Mu.ZEE vzw geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Mu.ZEE vzw de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Mu.ZEE vzw zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Mu.ZEE vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar Mu.ZEE vzw, Romestraat 11 - 8400 Oostende.

Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Mu.ZEE vzw de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (multimedia-artikelen, cadeaubonnen, ...), zal een retour door Mu.ZEE vzw slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is. De kosten van het terugzenden vallen ten laste van de gebruiker.

Worden niet teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Mu.ZEE vzw te melden. Klachten zullen door Mu.ZEE vzw in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de bookshop zullen door Mu.ZEE vzw worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): bookshop@muzee.be of Mu.ZEE vzw, Romestraat 11 - 8400 Oostende. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Mu.ZEE vzw steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

De gebruiker en Mu.ZEE vzw aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen.

Een boekenbon wordt niet aanvaard. Ze is uitsluitend geldig in de museumshop, Romestraat 11 te 8400 Oostende.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mu.ZEE vzw of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Mu.ZEE vzw, Romestraat 11, 8400 Oostende.

Beperking van aansprakelijkheid

Mu.ZEE vzw levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Mu.ZEE vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Mu.ZEE vzw niet als bindend worden beschouwd.

Indien men onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve Mu.ZEE vzw te contacteren via info@muzee.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Mu.ZEE vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Mu.ZEE vzw biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze links impliceert geen samenwerking tussen Mu.ZEE vzw en de uitbaters van deze sites. Mu.ZEE vzw aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de website van Mu.ZEE vzw verwijst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht via de rechtbank van Brugge.

Raadpleeg ook de privacydisclaimer.