Bezoekersreglement

BEZOEKERSREGLEMENT VAN Mu.ZEE

Van harte welkom in Mu.ZEE !

Mogen wij u vragen om rekening te houden met de richtlijnen uit het bezoekersreglement en de eventuele instructies van de bewaking? Samen zorgen we ervoor dat uw bezoek aan Mu.ZEE optimaal kan verlopen.

ALGEMEEN
Artikel 1 :

Het bezoekersreglement geldt voor:

De bezoekers aan de collectie en de tentoonstellingen van Mu.ZEE.
Personen of groepen die toestemming kregen om een ruimte te gebruiken voor vergaderingen, recepties, lezingen, concerten, voorstellingen of andere bijeenkomsten.
Elke persoon die niet tot de instelling behoort en zich in de gebouwen bevindt voor professionele redenen.

Artikel 2 :

Indien de bezoeker weigert om zich te schikken naar de regels van het bezoekersreglement en de richtlijnen van het personeel, dient de bewakingsdienst in te grijpen. Dit kan leiden tot een onmiddellijke verwijdering uit het museum door de bewakingsdienst of de politie.

TOEGANG TOT DE MUSEUMZALEN

Artikel 3 :

De museumzalen zijn enkel toegankelijk voor bezoekers met een geldig toegangsbewijs. De bezoeker koopt het ticket aan de ticketbalie. De toegangsprijzen en de voorwaarden voor kortingen op deze prijzen worden vermeld op het scherm boven de ticketbalie en op de website van het museum.
De bezoeker houdt het toegangsticket gedurende het hele bezoek bij. Op elk ogenblik en in het bijzonder aan de ingang van de Ensor en Spilliaert museumvleugel kan het toegangsticket gevraagd worden. De toegangstickets voor tijdelijke tentoonstellingen zijn tijdsgebonden en geven recht op één enkele toegang. Indien sommige museumzalen tijdelijk gesloten zijn, geeft dit geen recht op de terugbetaling van het toegangsticket. Bij fraude met een toegangsbewijs zal Mu.ZEE klacht indienen bij de politie.

Artikel 4 :

Mu.ZEE is geopend van dinsdag t.e.m. zondag van 10.00 tot 17.30 uur, behalve op 1/1 en 25/12.

Uitzonderingen worden steeds op de website gecommuniceerd. Om 17.15 uur worden de laatste toegangstickets verkocht. De museumshop blijft open tot 17.30 uur.

Artikel 5 :

De bezoeker wordt om 17.15 uur verzocht het bezoek af te ronden. Om 17.30 uur stipt wordt het museum afgesloten.

Artikel 6 :

Lichte, weinig hinderlijke kinderwagens worden toegelaten in de museumzalen.

Een kinderwagen wordt altijd bestuurd door een volwassen persoon die de volledige verantwoordelijkheid draagt. Grote kinderwagens worden niet toegelaten in de museumzalen.

(Elektrische) rolstoelen zijn wel toegelaten.

Artikel 7 :

Dit artikel omvat bijzondere richtlijnen en maatregelen ter preventie van beschadiging en diefstal van het erfgoed. Het is verboden om de museumzalen te betreden met:

Boekentassen, boodschappentassen, koffers, grote handtassen en bagage groter dan 34 x 22 x 12 cm.
Rugzakken, inclusief draagzakken voor baby’s op de rug (op de buik kan wel). Een kleine rugzak (max 34 x 22 x 12 cm), moet met de hand gedragen worden en niet op de rug.
Capes, mantels en lange jassen.
Paraplu’s.
Etenswaren en drank.
Vouwstoelen, behalve de stoelen die door Mu.ZEE ter beschikking gesteld worden.
Gebruiksvoorwerpen die door hun functie of aard een risico vormen voor de veiligheid van personen, kunstwerken of de gebouwen.
Uiterst zware, omvangrijke, hinderlijke of onwelriekende voorwerpen.
Kunstwerken of antiquiteiten.
Reproducties van kunstwerken en afgietsels.
Muziekinstrumenten, met uitzondering van de instrumenten die gebruikt worden voor activiteiten van de publiekswerking van Mu.ZEE of mu-zee-um.
Dieren, met uitzondering van een geleide hond.
Ontplofbare, ontvlambare of vluchtige stoffen.
Voertuigen zoals onder meer segways, scootmobielen, fietsen, plooifietsen. Deze lijst is niet allesomvattend. Het bewakingspersoneel heeft het recht andere voorwerpen te weigeren wanneer ze deze een risico inhouden voor de algemene veiligheid, de bescherming van het erfgoed of de staat van de gebouwen en installaties.
Spots voor het maken van filmbeelden of foto’s, evenals reflectors.
Statieven voor fototoestellen, onder voorbehoud van de bepalingen van art. 27.
Selfiesticks en aanverwant materiaal.
Individuele bezoekers hebben de toelating om nota’s te nemen of tekeningen te maken (met potlood) in de zalen van het museum Bij een overtreding zal de bewaking de bezoeker verzoeken deze te verlaten.

Artikel 8 :

Mu.ZEE stelt gratis een vestiaire en lockers ter beschikking aan haar bezoekers.

De vestiaire is er om de bezoeker gratis de mogelijkheid te geven om kledingstukken, wandelstokken en paraplu’s achter te laten tijdens het museumbezoek.
De lockers zijn er om de bezoekers gratis de mogelijkheid te geven om handbagage, handtassen en voorwerpen op de bergen tijdens het museumbezoek.
Handbagage, handtassen en voorwerpen kunnen niet achtergelaten worden in de vestiaire. Daarvoor dient de bezoeker de gratis lockers te gebruiken. De maximale afmetingen van de lockers zijn 55 x 50 x 35 cm. Reisbagage en grote voorwerpen kunnen niet achtergelaten worden.

Artikel 9 :
Schoolgroepen melden zich aan bij het onthaal en dienen hun spullen (jassen, boekentassen, …) achter te laten in de opbergbakken bij de ticketbalie.

Artikel 10 :

Om veiligheidsredenen kan de bezoeker steeds gevraagd worden zijn tas, rugzak,… te openen vooraleer in de lockers achter te laten. De personeelsleden van Mu.ZEE mogen altijd voorwerpen weigeren die een risico lijken in te houden voor de veiligheid en goede orde van de instelling.

Artikel 11 :

De volgende zaken mogen zich in geen geval bevinden in de kledingstukken die in de vestiaire achtergelaten worden:

Geld
Kredietkaarten
Waardevolle voorwerpen en juwelen

Artikel 12 :

Mu.ZEE is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van een in de vestiaire of lockers achtergelaten voorwerp.

Artikel 13 :

Bij verlies van een lockersleutel betaalt de bezoeker een forfaitair bedrag van € 5 ter vervanging van deze sleutel. De bezoeker zal enkel terugkrijgen wat hij in bewaring gaf en dit na een nauwkeurige beschrijving van de voorwerpen die in de locker aanwezig zijn. De bezoeker wordt verzocht zijn identiteitsgegevens te laten noteren.

Artikel 14 :

Alles wat in de vestiaire en lockers achtergelaten wordt, moet de dag zelf vóór de sluiting van Mu.ZEE terug afgehaald worden. Elke dag worden, na sluiting, de vestiaire en de afgesloten lockers leeggemaakt door het bewakingspersoneel en de achtergelaten spullen opgeborgen. Na het verstrijken van een termijn van 48 uur worden de niet afgehaalde voorwerpen beschouwd als verloren voorwerpen.

Artikel 15 :

De voorwerpen die in Mu.ZEE gevonden worden, worden bij de bewakingsdienst gedeponeerd. Indien niemand deze na de wettelijke periode heeft opgevraagd, worden ze aan een liefdadigheidsinstelling aangeboden. Bederfelijke en waardeloze voorwerpen worden elke dag na de sluiting van Mu.ZEE vernietigd. Gesloten (hand)bagage en pakjes die in de museumgebouwen zijn achtergelaten buiten de vestiaire of de lockers en die een gevaar lijken voor de veiligheid van Mu.ZEE, kunnen zonder uitstel of waarschuwing door de politie of de bewakingsdienst worden vernietigd.

ALGEMEEN GEDRAG
Artikel 16 :
Mu.ZEE verwacht dat de bezoeker:

De rust bewaart in de museumgebouwen / zich rustig gedraagt in het museum.
Een houding aanneemt die in overeenstemming is met de openbare orde en de goede zeden.
Zich correct gedraagt, zowel tegenover het personeel van de organisatie als tegenover de andere bezoekers.
Een veilige afstand bewaart van de kunstwerken - minimum op 60 cm.
Jonge kinderen bij de hand houdt. Kinderen moeten vergezeld zijn van volwassenen. Ouders, begeleiders of leerkrachten van kinderen/groepen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide personen.

Artikel 17 :
Het is verboden gedrag te vertonen dat de veiligheid van de kunstwerken of het goede verloop van het bezoek in het gedrang brengt.

Het is verboden voor bezoekers om:

De kunstwerken of het decor aan te raken. De bezoeker moet op een afstand van minimum 60 cm blijven.
Naar de kunstwerken te wijzen met voorwerpen zoals een potlood, een balpen, een liniaal, een scherp voorwerp, …
Gebruik te maken van een vergrootglas, een zaklantaarn of andere lichtbron.
De afsluitingen en andere aanwijzingen van een afgesloten zone te negeren.
Tegen de muren te leunen of met de voeten tegen de muur te steunen.
Op de bankjes te liggen, te slapen.
Tegen de vitrines, voetstukken of andere  museummeubelen te leunen.
Op de trappen te zitten.
Graffiti, opschriften, stickers, tekens of vlekken in het museum aan te brengen.
Onfatsoenlijk gekleed of met ontbloot bovenlijf rond te lopen.
Te rennen, te duwen, te glijden of te klimmen.
Op de trappen en in de lift te spelen.
De bezoeker te hinderen en een belemmering te vormen in doorgangen en uitgangen.
Bezoekers te hinderen of de veiligheid van het kunstwerk in het gedrang te brengen bij het nemen van notities of het maken van schetsen.
Op de verbodsbepalingen van de bovenstaande punten 1, 3 en 4 kan de directie individuele uitzonderingen toestaan, in het bijzonder ten gunste van blinden of slechtzienden die begeleid worden door een gids.

Artikel 17 (bis) :

Het is verboden:

Te roken.
Te eten/drinken in het museum.
Papier of afval op de grond te gooien.
De andere bezoekers te hinderen door lawaai te maken.
De andere bezoekers te storen door het gebruik van een gsm/smartphone of ander apparaat in de zalen.
Geld in te zamelen aan de ingang van of in het museum.
Handel te drijven, reclame te maken, propaganda te voeren of te ronselen.
Zonder geldige reden een brandalarmknop of hulpinstallatie te bedienen (blusapparaat, brandhaspel, etc.)
Stoelen, zetels of bankjes te verplaatsen.

Jonge moeders kunnen borstvoeding geven in Mu.ZEE. Indien gewenst kunnen ze dit op minder drukke plaatsen doen.  Meer info kan verkregen worden bij de bewaking.

Artikel 18 :

De bezoekers dienen steeds de instructies van het museumpersoneel op te volgen. Het personeel van Mu.ZEE, vooral het bewakingspersoneel, is door de directie gemachtigd om instructies te geven aan de bezoekers en in te grijpen waar nodig wordt geacht.

Artikel 19 :

Bezoekers kunnen opmerkingen en suggesties indienen aan de infobalie van het museum.

BIJKOMENDE BEPALINGEN IN VERBAND MET GROEPEN

Artikel 20 :

Bij groepsbezoeken dient de groepsverantwoordelijke er op toe te zien dat de groep het bezoekersreglement naleeft en dat er orde en discipline in de groep wordt bewaard. In geval van schoolgroepen (tot en met het zesde jaar secundair onderwijs) moet er minstens één begeleider per 25 leerlingen aanwezig zijn. Deze begeleider meldt zich aan de groepsbalie aan en ontvangt een badge. Hij/zij dient gedurende het volledige bezoek de badge zichtbaar te dragen.

Artikel 21 :

Tekenen met potlood op papier kan, indien geen sporen worden nagelaten. Andere materialen kunnen niet gebruikt worden in de museumzalen, tenzij schriftelijke toestemming werd aangevraagd. De groepsverantwoordelijke moet deze schriftelijke toestemming steeds kunnen voorleggen op vraag van een medewerker van Mu.ZEE.

FOTOGRAFIE, FILMOPNAMES EN ENQUETES

Artikel 22 :

Behalve indien het tegendeel vermeld wordt, mag de bezoeker tijdens de openingsuren kunstwerken fotograferen of filmen in de museumzalen. Dit is enkel toegelaten met lichte apparatuur voor privégebruik. In geen geval mogen de beelden verspreid worden.

Artikel 23 :

Zonder schriftelijke toelating van de directie is het gebruik verboden van:

Flitsers, lampen en andere verlichtingstoestellen.
Statieven.
Microfoonhengels.
De schriftelijke toelating moet op verzoek van een medewerker van Mu.ZEE voorgelegd kunnen worden.

Artikel 24 :

Het is verboden technische installaties en uitrustingen te fotograferen.
Indien het bewakingspersoneel of de beveiligingsinstallaties gefilmd worden, zal Mu.ZEE een klacht neerleggen bij de politie.

Artikel 25 :

Elke beeld-, geluids- of andere opname waarvan het personeel en het publiek het voorwerp zouden kunnen zijn, vereist naast de toestemming van de directie ook de toestemming van de betrokkenen. In geval van overtreding van deze voorschriften, wijst Mu.ZEE elke verantwoordelijkheid ten opzichte van derden af.

Artikel 26 :

De directie heeft een afzonderlijk reglement voor professionele fotografie, het opnemen van films, radio- en televisie-uitzendingen. Meer info hierover kan u verkrijgen via pers@muzee.be.

Elke opiniepeiling, enquête of bevraging uitgevoerd bij de bezoekers in Mu.ZEE vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

VEILIGHEID VAN PERSONEN, KUNSTWERKEN EN GEBOUWEN

Artikel 27 :

Bezoekers mogen geen enkele daad stellen die de veiligheid van personen, het erfgoed, installaties en goederen in gevaar kan brengen. Elk ongeval, het onwel worden van een persoon of abnormaal voorval dient onmiddellijk aan een lid van de bewakingsdienst gemeld te worden.

Indien een arts, verpleger of EHBO-hulpverlener uit het bezoekerspubliek hulp verleent, dient hij/zij aan de bewakingsdienst zijn/haar beroepskaart te laten zien. Hij/zij blijft bij de zieke of gewonde tot afhandeling van het incident. Hij/zij dient naam en adres achter te laten bij het personeelslid ter plaatse.

Artikel 28 :

Indien brand uitbreekt, worden de bezoekers verzocht kalm te blijven. De calamiteit moet onmiddellijk gemeld worden aan een bewakingsagent. Indien het gebouw moet ontruimd worden, zal dit verlopen onder leiding van het bewakingspersoneel volgens de opgedragen voorschriften. Het gebruik van de liften is dan verboden. In geval van evacuatie zijn de vestiaire en lockers niet toegankelijk.

Artikel 29 :

Bezoekers worden verzocht een verloren gelopen kind toe te vertrouwen aan een lid van de bewakingsdienst. Hij/zij brengt het kind naar het bureau van de bewakingsdienst. Dit bureau bevindt zich vlakbij de museumshop.

Artikel 30 :

Kunstwerken mogen enkel en alleen verplaatst worden door bevoegde medewerkers van Mu.ZEE.

Artikel 31 :

Bij beschadiging van één (of meerdere) kunstwerk(en) door de bezoeker dient de bezoeker zich te melden aan het onthaal of bij de bewakingsdienst. Er zal beroep gedaan worden op de familiale verzekering van de bezoeker.

Artikel 32 :

Bij diefstal, poging tot diefstal of vandalisme in Mu.ZEE worden maatregelen genomen, waaronder de sluiting van de ingangen en de uitgangen.

Artikel 33 :

Bij overbevolking, onrust, stakingen, verstoring van de openbare orde, technische storingen en in alle situaties waarbij de veiligheid van personen en goederen in gevaar is, kunnen uitzonderlijke maatregelen genomen worden zoals gedeeltelijk of volledig sluiten of het wijzigen van de openingsuren.

Artikel 34 :

Mu.ZEE neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen in het kader van COVID-19 in acht. Mu.ZEE is niet aansprakelijk wanneer iemand ziek wordt.